Palma va aconseguir la condició de ciutat 30km / h a partir de setembre de 2020, quan va entrar en vigor la modificació de l’article 7 de l’Ordenança Municipal de Circulació.

Tot i això, alguns carrers de Palma romanen a una velocitat superior a 30 km / h.

L’Ajuntament de Palma va anunciar els carrers que no queden afectats per la limitació de circular a un màxim de 30 km / hora. En concret, es tracta de 190 vies (el 10% del total), en què no s’aplica la limitació de velocitat a 30 km / hora.

Alguns d’aquests carrers (de vegades és només un tram del carrer) que romanen a velocitat superior a 30 km / h necessiten, al nostre parer, una reducció de velocitat per alguna o bé per totes aquestes raons:

– Permetre la circulació per elles amb el límit màxim de velocitat que ostenten actualment és perillós per tractar-se d’una via estreta, amb falta de visibilitat, amb la concurrència d’una parada de bus , amb un o més encreuaments, etc…
– Per equitat amb els veïns que sí que gaudeixen d’un carrer pacificat
– Perquè el carrer (o el tram del carrer) on es permet circular a una velocitat superior a la genèrica es prou curt (per exemple el tram a 50km / h de c. Francesc Martí Mora, a l’altura de plaça Barcelona)
– Perquè és un carrer en zona escolar, on s’ha de respectar els 20 km/h, o bé 10km/h.

Per tot això, creiem que és exigible que es redueixi la velocitat en aquests carrers.


NORMATIVA RELACIONADA:


AYUNTAMIENTO DE PALMA
Aprobación definitiva de la modificación del l’artículo 7 de l’Ordenanza municipal de CirculaciónNúmero de registro 8332 – Página 30599

VELOCITAT MÀXIMA DE 30 KM/H A TOTES LES VIES D’UN SOL CARRIL
(www.barcelona.cat)
:

El novembre de 2020 el Consell de Ministres va aprovar un reial decret que modifica el Reglament general de circulació i el Reglament general de vehicles, en matèria de mesures urbanes de trànsit.

Els canvis responen a les variacions de mobilitat produïdes durant els darrers anys, en què, en l’àmbit urbà, el vehicle de motor ha deixat de ser l’únic protagonista per donar pas a un ús compartit de la via, on cada vegada guanyen més importància els vianants, les bicicletes o els vehicles de mobilitat personal.

Les polítiques de mobilitat i seguretat viària desenvolupades per les administracions locals tenen com a objectiu principal la reducció de la sinistralitat.

D’acord amb això, el Reial decret modifica l’article 50 del Reglament general de circulació rebaixant el límit de velocitat de circulació genèric a la via urbana de 50 a 30 km/h en totes les vies que tenen un sol carril per sentit de circulació, per tal de disminuir la sinistralitat entre els col·lectius més vulnerables.

Diferents estudis determinen que el risc de perdre la vida a conseqüència d’un atropellament es redueix com a mínim cinc vegades si la velocitat del vehicle que impacta és de 30 km/h, amb relació a un altre que circuli a 50 km/h.”


BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

9 Reial decret 970/2020, de 10 de novembre, pel qual es modifiquen el
Reglament general de circulació, aprovat pel Reial decret 1428/2003, de 21
de novembre, i el Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret
2822/1998, de 23 de desembre, en matèria de mesures urbanes de trànsit.


Suplement en llengua catalana al núm. 297 Dimecres 11 de novembre de 2020 Secc. I. Pàg. 3
DISPOSO: Article primer. Modificació del Reglament general de circulació, aprovat pel Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre.

(…)
Dos. L’article 50 queda redactat de la manera següent:
«Article 50. Límits de velocitat en vies urbanes i travessies.

 1. El límit genèric de velocitat en vies urbanes és de:

  a) 20 km/h en vies que disposin de plataforma única de calçada i vorera.
  b) 30 km/h en vies d’un únic carril per sentit de circulació.
  c) 50 km/h en vies de dos carrils o més per sentit de circulació.

A aquests efectes, els carrils reservats per a la circulació de determinats usuaris
o ús exclusiu de transport públic no es comptabilitzen.

 1. Les velocitats genèriques establertes les pot rebaixar prèvia senyalització
  específica l’autoritat municipal.
 2. Excepcionalment, l’autoritat municipal pot augmentar la velocitat en vies d’un únic carril per sentit fins a una velocitat màxima de 50 km/h, prèvia senyalització específica.
 3. En les vies urbanes a què es refereix l’apartat 1 c) i en travessies, els
  vehicles que transportin mercaderies perilloses han de circular com a màxim a 40 km/h.
 4. El límit genèric de velocitat en travessies és de 50 km/h per a tot tipus de
  vehicles. Aquest límit es pot rebaixar per acord de l’autoritat municipal amb el titular de la via, prèvia senyalització específica.
 5. El límit genèric de velocitat en autopistes i autovies que transcorren dins de poblat és de 80 km/h; no obstant això, pot ser ampliat per acord de l’autoritat municipal i el titular de la via, prèvia senyalització específica, sense excedir en cap cas els límits genèrics establerts per a aquestes vies fora de poblat.
 6. Les autoritats municipals i titulars de la via poden adoptar les mesures
  necessàries per aconseguir calmar el trànsit i facilitar la percepció dels límits de velocitat establerts.
 7. Les infraccions a les normes d’aquest precepte tenen la consideració de
  greus tal com preveu l’article 76. a), llevat que tinguin la consideració de molt greus, de conformitat amb el que disposa l’article 77.a), tots dos del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.»

(…)

Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor el 2 de gener de 2021. No obstant això, la
modificació de l’article 50 del Reglament general de circulació entrarà en vigor al cap de sis mesos de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Modificación del Reglamento General de Circulación, aprobado por el
Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.

9 Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el
Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003,
de 21 de noviembre y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas
de tráfico.103930cookie-checkPALMA NO PACIFICADA
4 comentarios en «PALMA NO PACIFICADA»
 1. You made a number of fine points there. I did a search on the subject and found the majority of folks will have the same opinion with your blog. Katy Alexandros Prisilla

  1. Yes, we really think people wants to get nice, peace living cities and villages, with no danger speed on their way and a healthy air to breathe, because these are human rights! We should decrease car and motorbike pression, and allowed speed already, shouldn’t we? ^_^

   Així és, nosaltres estem segurs que la gent vol avançar cap a ciutats i pobles més habitables i tranquil·les, lliures de vies amb velocitat perillosa i un aire saludable per respirar, perquè aquests són drets humans! Ja hauríem de disminuir la pressió del cotxe i la moto i els límits de velocitat, no troben? ^ _ ^

 2. Excellent way of explaining, and nice piece of writing to take facts about my presentation focus, which i am going to present in institution of higher education.| Koralle Homerus Margot

  1. Thanks for your comments.
   We are very pleased to know that some arguments to improve mobility reach more people through our readers and followers.
   We believe that explaining mobility to young people and also to children is fundamental, since they are the present and the future.
   We are working to collect more photo-complaints from the streets of PALMA NO PACIFICADA.
   Unfortunately, speeds above 30km / h affect ten percent of the streets in Palma.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *